Hatalı bir SQL sorgulaması yapılmış bulunuyor.
Lütfen yapılan sorguyu kontrol ediniz:
SELECT ei.title, ei.authors, ei.keywords, eco.content, eco.content_type, ei.footer_info, ea.publication_type, ei.year, ei.volume, ei.issue, ei.supplement, ei.spage_number, epage_number, ei.doi_article_id, ei.article_type, ei.ret_doi_article_id, ei.ret_type_id, ei.article_supplement_no FROM ectrx_content_other eco, ectrx_index ei, ectrx_active ea WHERE eco.year = 2005 AND ei.year = eco.year AND eco.volume = 3 AND ei.volume = eco.volume AND eco.issue = 1 AND ei.issue = eco.issue AND eco.supplement = 0 AND eco.supplement = ei.supplement AND eco.makale_no = 0 AND eco.makale_no = ei.makale_no AND eco.spage_number = 333 AND ei.spage_number = eco.spage_number AND eco.content_type in ('ABSTRACT','FULL TEXT','REFERENCES') AND ei.year = ea.year AND ei.volume = ea.volume AND ei.issue = ea.issue AND ei.supplement = ea.supplement and ea.active='A' ORDER BY eco.content_type ASC